Händlerlinks

Zachování tajemství

Informace o zpracovávání údajů, které se vztahují k návštěvníkům webových stránek www.finstral.com ve smyslu článku 13 - EU-ustanovení 2016/679.

Proč Vám tyto informace podáváme?
Ve smyslu ustanovení (EU) 2016/679 (dále jen „Ustanovení“) jsou na této stránce popsány způsoby zpracovávání osobních údajů uživatelů, kteří navštěvují tyto webové stránky na webové adrese www.finstral.com.
Tyto informace se netýkají žádných jiných webový stránek, stránek nebo online služeb, které jsou přístupné přes případně zveřejněné odkazy na webových stránkách, avšak vztahují se k externí doméně Ressourcen/zdroje.

Subjekt odpovědný za zpracování

Při navštívení výše uvedených webových stránek mohou být údaje samozřejmě zpracované jak od identifikovaných, tak i identifikovatelných osob.
  • Odpovědným subjektem za zpracování je firma Finstral AG, se sídlem v 39054 Unterinn/Ritten (BZ), Gastererweg 1, email: dpo@finstral.com, certifikovaná emailová adresa: fibu.finstral@legalmail.it, T +39 0471 296611.
  • Uvedený odpovědný subjekt za ochranu dat je k zastižení na emailové adrese dpo@finstral.com.
  • Odpovědná osoba za zpracování ohledně spravování internetové stránky: Zeppelin Group GmbH, Kuperionstraße 34, 39012 Meran, Itálie, info@zeppelin-group.com

Právní podklad pro zpracování
Osobní údaje uvedené na této stránce jsou zpracovávány odpovědnou osobou, protože jsou nutné pro provoz webových stránek a z důvodu specifických informací nebo potřebných souhlasů pro možnost nabízení a vyřizování služeb na této stránce.

Typy zpracovávaných dat a účel zpracování
Navigační data
Informační systémy a softwarové postupy, které jsou používány k provozu těchto webových stránek, spouští v průběhu normálního provozu jednotlivé osobní údaje, jejichž přenos se uskutečňuje prostřednictvím komunikačních protokolů z internetu. Do této kategorie spadají IP adresy nebo názvy počítačových domén a koncových přístrojů, které používají uživatelé, adresy jako URL (Uniform Ressource Identifier/Locator-jednotný identifikátor zdroje) navrhovaných zdrojů, doba dotazu, metoda, jak byl dotaz do serveru zaslán, velikost dat obdržených jako odpověď, číselný kód o stavu odpovědi serveru (úspěšně, chyba atd.) a další parametry o provozním systému a o informačním prostředí uživatele.
Tyto údaje, které jsou nutné pro vyžádání webového servisu, budou také zpracovány kvůli:
  • obdržení statistických informací o použití služeb (nejvíce navštěvované stránky, počet návštěvníků, dle časového určení v hodinách nebo ve dnech, geografický původ, atd.);
  • kontrole správného průběhu nabízených služeb.
Navigační údaje zůstanou zachována pouze pro období, které je nezbytně nutné pro zabezpečení provozu webových stránek a po jejich shromáždění budou okamžitě vymazána (nehledě na nutnost zjištění trestného činu ze strany soudu).

Údaje poskytnuté uživatelem
Nezávazné, explicitní a dobrovolné odeslání zpráv na kontaktní adresy, stejně jako vyplnění a sdělení webových formulářů připravených na webových stránkách vedou k tomu, že se shromáždí kontaktní údaje odesílatele, které jsou potřebné za účelem odpovědi, stejně jako všechny osobní údaje, které jsou obsažené ve sděleních.
Specifické informace budou zveřejněny na stránkách prostřednictvím poskytování příslušných služeb.

Cookies a jiné systémy zpětné dohledatelnosti
Na této webové stránce se použijí jak technická Cookies (navigační a funkční cookies), tak i profilační Cookies. Úplné informace o použití Cookies naleznete na stránce Cookie Policy.

Příjemce dat
Příjemce dat, která se shromáždí v důsledku nahlédnutí do výše vypracované/otevřené webové stránky, jsou subjekty, které jsou ve smyslu článku 28 Nařízení zplnomocněny jako zpracovatel zakázek se službami pro vybudování, poskytnutí záruky a operativní management technických platforem.
Shromážděné osobní údaje zpracuje navíc personál subjektu odpovědného za zpracování, který je na základě specifických požadavků nasazen k tomuto účelu a pro podmínky zpracování.

Práva osob, kterých se to týká (dále účastníci)
Účastníci mají právo, v předvídaných případech, obdržet informace o osobních údajích, stejně jako mají právo požadovat korekce a smazání těchto údajů, a omezení týkající se příslušného zpracování nebo toto zpracování rozporovat (článek 15ff. Ustanovení). Specifickou žádost lze podat na již dříve uvedených kontaktních místech.

Právo na stížnost
Pokud jsou účastníci toho názoru, že zpracování jejich osobních údajů na této webové stránce porušuje Ustanovení, mají právo obrátit se na Úřad pro ochranu dat ve smyslu článku 77 Ustanovení nebo se obrátit na příslušný soud (čl. 79 Ustanovení).
 
PageConfig.OriginalHttpReferrer: -
PageConfig.OriginalQueryString: