Deze website maakt gebruik van technische en analytische Cookies. U kunt de Cookie-Instellingen op ieder gewenst moment veranderen. Klik daarvoor op “Veranderen”. Indien u akkoord gaat met het gebruik van Cookies, klik dan op “Ja, akkoord”.
 
Veranderen Ja, akkoord
 
Gegevensbescherming Finstral AG
 
 

Privacy Policy

De Website www.finstral.com

Algemeen
Dit document bevat het privacybeleid inzake persoonsgegevens van Finstral AG - het bedrijf wat de website www.finstral.com exploiteert met als doel om zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven hoe persoonsgegevens van gebruikers en bezoekers van deze website verwerkt worden.
Bovendien gaat het hierbij om informatie zoals bedoeld in Artikel 13 van wetgevend decreet nr. 196 dd. 30 juni 2003 voor gebruikers van diensten die worden aangeboden op onze website en die geleverd worden via het internet.
Deze informatie geldt niet voor andere websites die mogelijk via onze links toegankelijk zijn en waarvoor Finstral AG geen aansprakelijkheid aanvaardt.
De volgende informatie is gebaseerd op Aanbeveling nr. 2/2001 van de Europese Toezichthouder voor Gegevensbescherming voor de bescherming van persoonsgegevens, welke op 17 mei 2001 overeenkomstig Artikel 29 van Richtlijn nr. 95/46/EG is vastgesteld en in het bijzonder betrekking heeft op het verzamelen van persoonsgegevens op het internet. Die hebben tot doel om de minimale maatregelen vast te leggen die moeten worden genomen ten opzichte van betrokken personen om de billijkheid en rechtmatigheid van dergelijke praktijken te verzekeren (door toepassing van Artikels 6, 7, 10 en 11 van Richtlijn 95/46/EG).

De "eigenaar" van verwerkte gegevens
De "eigenaar" van persoonsgegevens die worden verwerkt als gevolg van het gebruik van onze website, maar ook alle andere gegevens die worden gebruikt voor het aanbieden van onze diensten is Finstral AG, Gastererweg 1, 39054 Unterinn/Ritten (BZ) ITALIË.

Systeembeheerder
Zoals bedoeld in Artikel 31 e.v. en 154, komma 1, paragrafen c) en h) en de technische voorschriften qua minimale technische veiligheidsmaatregelen overeenkomstig bijlage B en de voorgeschreven (voorzorgs)maatregelen en akkoorden voor de verantwoordelijken m.b.t. gegevensverwerking met elektronische hulpmiddelen dd. 27 november 2008 (G.U. nr. 300 dd. 24 december 2008) of de gemaakte afspraken, wordt de persoon die verantwoordelijk is voor het gegevenscentrum pro tempore aangesteld als systeembeheerder.

Rechten van betrokkenen
Personen op wie de persoonsgegevens betrekking hebben zoals bedoeld in Artikel 7 van wetgevend decreet 196/2003 hebben te allen tijde het recht op het verkrijgen van een bevestiging over het al dan niet bestaan van dergelijke gegevens, hun inhoud en oorsprong te vernemen, te toetsen of ze overeenkomen met de feitelijke omstandigheden en/of te verlangen dat gegevens aangevuld, bijgewerkt of gewijzigd worden.
Personen op wie de persoonsgegevens betrekking hebben, hebben bovendien het recht om verwijdering, omzetting naar een anonieme vorm of het blokkeren van onrechtmatig verwerkte gegevens te verlangen, alsook het in ieder geval tegenspreken van de verwerking om gerechtvaardigde redenen.
Alle vragen met betrekking tot Artikel 7 van wetgevend decreet nr. 196/2003 kunnen gericht worden aan Finstral AG, Gastererweg 1, 39054 Unterinn/Ritten (BZ), ITALIË of aan e-mail adres finstral@finstral.com

Plaats en doel van het gebruik van de gegevens
De verwerking van gegevens in samenhang met het dienstenaanbod op deze webpagina's [fysiek bij Brennercom AG (www.brennercom.it) gehost in Italië] gebeurt bij de zetel van Finstral AG. Gegevensverwerking wordt uitsluitend uitgevoerd door gekwalificeerd personeel, medewerkers of leden van Finstral AG of door personen die worden belast met occasionele onderhoudswerkzaamheden.
De uit webdiensten stammende gegevens worden niet in omloop worden gebracht.
De door de bezoekers beschikbaar gestelde persoonsgegevens en voor service-aanvragen verstuurde persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om de gevraagde service te kunnen leveren en zij zullen niet worden doorgegeven aan derden voor zoverre een dergelijke openbaarmaking - zoals bij het doorgeven van informatie aan onze geautoriseerde dealers - geen onderdeel van de bestelde dienst is, vereist is door wettelijke verplichtingen of absoluut noodzakelijk is voor het voltooien van de aanvragen.
Speciale doeleinden met betrekking tot individuele verwerkingsvormen worden gedetailleerd gekenmerkt op de sites die bij de verschillende diensten horen.
Bezoekers kunnen specifieke informatie over het gebruik van persoonsgegevens zoals bedoeld in Artikel 13 van wetgevend decreet 196/2003 vinden op de afzonderlijke sites.
Deze informatie is gebaseerd op de principes die vervat zijn in het privacybeleid van de onderneming.

Optionele aanvoer van gegevens
Afgezien van informatie met betrekking tot de navigatiegegevens staat het bezoekers vrij persoonsgegevens aan een informatie-aanvraag toe te voegen of een ander door de firma aangeboden type dienst aan te vragen.
Wanneer de gegevens niet ter beschikking worden gesteld, dan kan dat ertoe leiden dat het niet mogelijk is om de gewenste dienst te verkrijgen.

Soorten verwerkte gegevens
Navigatiegegevens
De voor de werking van deze website benodigde software-procedures verzamelen tijdens normaal gebruik bepaalde persoonsgegevens waarvan de transmissie uitsluitend bedoeld is voor het internet communicatieprotocol.
Het betreft hier informatie die niet wordt verzameld om ze aan geïdentificeerde personen toe te wijzen, maar die op grond van hun aard door verwerking en associatie met de gegevens van derden identificatie van een bezoeker mogelijk maakt.
Deze categorie gegevens omvat IP-adressen of domeinnamen van computers die worden gebruikt door bezoekers om verbinding te maken met de site, URI (Uniform Resource Identifier)-adressen van de gevraagde bronnen, het tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode om het verzoek in te dienen bij de server, de grootte van het reactiebestand en de status van het door de server gegeven antwoord, gekenmerkt door een cijfercode (succesvol, fout, enz.) en andere parameters die betrekking hebben op het besturingssysteem en de computerconfiguratie van de bezoeker.
Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verkrijgen van anonieme statistische informatie over het gebruik van de website en controle van zijn juiste werking. Na verwerking worden ze onmiddellijk verwijderd.
Deze gegevens kunnen worden gebruikt om een eventuele aansprakelijkheid vast te stellen in geval van strafbare feiten, met name bij schade aan onze website. Behalve voor deze mogelijkheid zullen de gegevens niet langer dan zeven dagen opgeslagen blijven.

Google Analytics
Op deze website wordt gebruik gemaakt van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics gebruikt zogenaamde  „Cookies“, ofwel tekstbestandjes die op uw computer bewaard worden, om te analyseren hoe u de website gebruikt. De gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt gewoonlijk verzonden naar servers in de Verenigde Staten en daar door Google opgeslagen. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van de optie om het IP-adres te anonimiseren, d.w.z. dat uw IP-adres door Google, echter binnen de lidstaten van de EU of in andere verdragstaten van de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, wordt verkort. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in Amerika gestuurd en daar verkort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de Website te analyseren, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. 
U kunt het opslaan van Cookies voorkomen door de instellingen in uw browser aan te passen. Wij maken u echter erop attent, dat u in dat geval mogelijk niet meer van alle functies van deze website gebruik kunt maken. Naast het weigeren van cookies via uw browser kunt u ook de http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl installeren in uw browser. Hiermee voorkomt u dat Google Analytics informatie over uw websitebezoeken verzamelt.

Gebruik van Cookies
De website van Finstral AG maakt gebruik van Cookies, die het gebruik van de website efficiënter en makkelijker maken. Hierbij worden op de eindstations van de gebruiker, PC’s of mobiele apparatuur – minimale informatiehoeveelheden in kleine versleutelde tekstbestanden ingevoegd. Deze Cookies worden in de door de browser van de gebruiker gebruikte mappen opgeslagen. Er bestaan verschillende soorten Cookies. Enkele daarvan hebben ten doel de website efficiënter te kunnen gebruiken, andere daarentegen dienen voor de activering van bepaalde functies. 

Cookies van Website-exploitant
Technische Cookies
De Website maakt uitsluitend gebruik van technische cookies, zoals navigatie- of browser cookies, functionele cookies en analytische cookies.
  • Navigatie- of browser cookies:
    Er worden navigatie- of browser cookies geplaatst. Deze garanderen een normale navigatie en gebruik van de website, dat betekent dat de navigatie binnen de website functioneler en geoptimaliseerd wordt.
  • Functionele cookies:
    Daarnaast worden er zogenaamde functionele cookies geplaatst. Deze zijn absoluut noodzakelijk, zodat de door de gebruiker uitdrukkelijk verlangde diensten geleverd kunnen worden.
  • Analytische Cookies:
    Verder bestaan er analytische cookies, die uitsluitend door de website-exploitant gebruikt worden en voor de verzameling van geaggregeerde en anonieme informatie over het aantal bezoekers en de door hun bezochte sites dienen. De informatie, die door Google Analytics verzameld wordt, kan ook door Google zelf overeenkomstig de Google-gebruiksvoorwaarden gebruikt worden.
De Website gebruikt geen profilering cookies van de website-exploitant, evenals profilering cookies van derden.

Cookies van derden
Cookies ten behoeve van de analyse van het gebruik van de website.
Deze cookies hebben ten doel informatie over het gebruik van de website door anonieme gebruikers te verzamelen: opgeroepen pagina’s, verblijfsduur op de pagina, herkomst van de websitebezoeker en geografische herkomst. Deze cookies worden door derden domeinen buiten de website verstuurd.

Naar de lijst met cookies, die voor deze website gebruikt worden.

Door de bezoeker vrijwillig verstrekte gegevens
Het optioneel, expliciet en vrijwillig versturen van e-mails naar de op deze website aangeduide adressen vereist op grond van hun aard het verzamelen van adresgegevens van de afzender die nodig zijn om verzoeken te beantwoorden, evenals alle persoonsgegevens die de e-mail bevat.
De pagina's van de website bevat specifieke korte en/of volledige informatie die betrekking heeft op speciale diensten op aanvraag.
Wij vragen onze bezoekers vriendelijk om bij het aanvragen van diensten of bij het versturen van aanvragen de namen of andere persoonsgegevens van derden alleen te versturen wanneer dat absoluut noodzakelijk is. Het gebruik van fictieve namen zou aanzienlijk doeltreffender zijn.

Modaliteiten van gegevensverwerking
Alle persoonsgegevens worden in geprinte vorm en/of met behulp van geautomatiseerde hulpmiddelen bewaard voor de periode die nodig is om de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld te verwezenlijken. Om gegevensverlies, onwettig of onjuist gebruik of ongeautoriseerde toegang te voorkomen worden er speciale veiligheidsmaatregelen gevolgd.