Tato internetová stránka používá technické a analytické soubory cookies. Nastavení používání souborů cookies můžete kdykoliv změnit. Klikněte na “Změnit nastavení”. Pokud souhlasíte s naším používáním souborů cookies, klikněte prosím na „Ano, souhlasím“.
 
Změnit nastavení Ano, souhlasím
 
Ochrana osobních údajů společnosti Finstral AG
 
 

Privacy Policy

Internetová stránka www.finstral.com

Úvodní ustanovení
Tento dokument obsahuje zásady ochrany osobních údajů společnosti Finstral AG, která provozuje internetové stránky www.finstral.com a jejímž cílem je co nejpřesněji popsat, jak jsou osobní údaje uživatelů a návštěvníků těchto internetových stránek zpracovávány. Jedná se zde navíc o informace ve smyslu čl. 13 legislativního nařízení č. 196 ze dne 30. června 2003 pro uživatele služeb nabízených na našich internetových stránkách a jenž jsou k dispozici prostřednictvím internetu.
Tyto informace nemají žádnou platnost pro jiné internetové stránky, které jsou eventuálně přístupné přes některý z našich odkazů a za než společnost Finstral AG nenese naprosto žádnou odpovědnost.
Následující informace o ochraně osobních údajů jsou založeny na doporučení č. 2/2001 Evropského inspektora pro ochranu údajů k ochraně osobních dat, které bylo přijato 17. května 2001 v souladu s čl. 29 směrnice č. 95/46/EG a které se především týká shromažďování osobních údajů na internetu. Jejich cílem je stanovit minimální opatření, která mají být přijata vůči dotyčnému, aby byla zajištěna spravedlnost a zákonnost těchto postupů (při uplatnění čl. 6, 7, 10 a 11 směrnice 95/46/EG).

„Majitel“ zpracovávaných údajů

"Vlastníkem" osobních údajů, které mohou být zpracovány v důsledku používání našich webových stránek a veškeré další informace používané pro poskytování našich služeb, je Finstral AG, Gastererweg 1, 39054 Unterinn/Ritten (BZ), ITÁLIE.

Správce systému

Ve smyslu čl. 31 a následujících a 154, bod 1, odstavec c) a h), případně technických předpisů minimálních bezpečnostních opatření dle přílohy B a předepsaných a preventivních opatřeních pro zpracování dat elektronickou cestou ze dne 27. listopadu 2008 (G.U. č. 300 z 24. prosince 2008), případně souvisejících dohod, bylo jmenováno zodpovědné výpočetní středisko pro tempore jako systémový správce.

Práva uživatelů

Osoby, na které se vztahují osobní informace, mají ve smyslu čl. 7 legislativního nařízení č. 196/2003 právo kdykoli získat potvrzení o existenci či neexistenci těchto údajů, znát jejich obsah a původ, kontrolovat jejich soulad s aktuálními okolnostmi nebo požadovat jejich doplnění, aktualizaci nebo změnu.
Osoby, kterých se osobní informace týkají, mají také právo požádat o smazání, přeměnu do anonymní podoby nebo zablokování neoprávněně zpracovávaných dat a z legitimních důvodů se bránit v každém případě jejich zpracování.
Veškeré dodazy týkající se čl. 7 legislativního nařízení č. 196/2003 musí být zaslány na Finstral AG, Gastererweg 1, 39054 Unterinn/Ritten (BZ), ITÁLIE nebo na emailovou adresu finstral@finstral.com.

Umístění a účel zpracování těchto údajů
Zpracování dat v souvislosti s těmito nabízenými službami na těchto internetových stránkách [hosting u Brennercom AG (www.brennercom.it) v Itálii] se provádí v sídle Finstral AG. Zpracování dat provádějí výlučně pověření zaměstnanci, spolupracovníci nebo společníci Finstral AG, nebo příp. osoby pověřované příležitostnými servisními prácemi.
Informace pocházející z internetových stránek nejsou uváděny do oběhu. Osobní data, která dali návštěvníci k dispozici, a data zprostředkovaná pro požadavky na servis, budou použita jedině za účelem požadované služby nebo výkonu a nebudou předávaná třetím osobám, pokud takové předání není součástí požadované služby, jako při předání dat naším smluvním obchodníkům, není podmíněno zákonnými povinnostmi, nebo není bezpodmínečně nutné ke splnění požadavků.
Zvláštní účely ve vztahu k jednotlivým druhům zpracování jsou detailně označené na stránkách k různým službám.
Návštěvník nalezne specifické informace, týkající se použití osobních dat, ve smyslu čl. 13 zákona nahrazujícího dekret 196/2003 na jednotlivých stranách. Tyto informace však spočívají na jednotlivých principech, obsažených ve směrnici pro ochranu dat společnosti.

Dobrovolnost poskytnutí dat 
Mimo údajů, týkajících se navigačních dat, je na vůli návštěvníka, zda předá osobní data k vyžádání informačních materiálů nebo si vyžádá jiné, společností nabízené druhy služeb.
Nebudou-li tato data dána k dispozici, může to způsobit nemožnost vykonání požadovaných služeb.

Druh zpracovávaných dat
Navigační data
Procedury softwaru, potřebné pro funkci těchto internetových stránek, shromažďují při normálním provozu určité osobní údaje, jejichž přenos je charakteristický výlučně pro komunikační protokol na internetu.
Přitom se jedná o informace, které se neshromažďují, aby se přiřadily k identifikovaným osobám, ale které na základě jejich povahy zpracováním a propojením s daty ve vlastnictví třetí osoby, by mohly umožnit identifikaci návštěvníka.
K této kategorii dat náležejí také IP adresy nebo jména domén počítačů, které jsou návštěvníky používané pro spojení k internetové stránce, URI adresy (Uniform Resource Identifier) vyžádaných zdrojů, čas požadavku, metoda použitá serverem ke zprostředkování požadavku, velikost jako odpovědi obdrženého souboru, status označeného numerického kódu ze serveru předané odpovědi (úspěnost, chyba, atd.) a ostatní parametry, které se vztahují k provoznímu systému a konfiguraci počítače návštěvníka.
Tato data jsou shromažďována pouze za účelem anonymních statistických informací používání webových stránek a kontroly jejich korektní funkce. Po jejich zpracování budou ihned smazána.
Tato data mohou být použita ke stanovení ev. závazku v případě trestních činů, zejména u škod na naší internetové stránce. S vyjímkou této možnosti nejsou data zásadně držena v paměti po dobu delší než sedm dní. 

Google Analytics
Tato webová stránka používá službu Google Analytics, webové analytické služby poskytované společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá soubory „cookies“, které jsou textovými soubory ukládanými do počítače a umožňují analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání této webové stránky jsou obvykle přeneseny a uloženy na servery společností Google v USA. V případě aktivace IP anonymizace na této webové stránce bude Vaše IP adresa od Googlu zkrácena v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve vyjímečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Jménem provozovatele těchto webových stránek bude Google užívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání internetové stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google nebude spojovat Vaši IP adresu s žádnými jinými daty Google.
Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve Vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, tak nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této internetové stránky. Můžete také zabránit tomu, aby se údaje získané společností Google ze souborů cookie o užívání této webové stránky (včetně Vaší IP adresy), stejně jako zpracování těchto dat společnostní Google, využívaly, a to stažením a začlením tohoto pluginu do Vašeho prohlížeče dostupného na tomto linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Použití cookies
Internetová stránka společnosti Finstral AG používá soubory cookies, které zvyšují výkonnost a usnadňují používání těchto stránek. Na koncových zařízeních uživatelů (jedno, zda se jedná o počítač či mobilní zařízení) jsou vloženy malé šifrované textové soubory s minimálním množstvím informací. Tyto soubory cookies jsou uloženy v adresářích používaných prohlížečem uživatele. Existují různé typy souborů cookies. Některé z nich se používají k efektivnějšímu využívání internetových stránek, zatímco jiné slouží k aktivaci určité funkce.

Cookies provozovatele internetových stránek
Technické cookies
Internetová stránka používá výhradně technické soubory cookies, jako jsou navigační, funkční a analytické cookies nebo soubory cookies prohlížeče.
  • Navigační cookies nebo soubory cookies prohlížeče:
    Jsou použité technické soubory nebo soubory cookies prohlížeče. Tyto zaručují normální navigaci a používání internetové stránky, tj. navigace v rámci stránky je díky tomu funkční a optimalizována.
  • Funkční cookies:
    Kromě toho jsou tak zvané funkční cookies umístěné. Tyto jsou naprosto nezbytné, aby služby výslovně požadované uživatelem mohly být poskytovány.
  • Analytické cookies:
    Další poskytované soubory jsou analytické cookies, které jsou používány výhradně provozovatelem internetových stránek a které slouží pro sběr souhrnných a anonymních informací o počtu návštěvníků a jaké stránky jste navštívili. Informace, které jsou shromažďovány aplikací Google Analytics, mohou být použity i společností Google v souladu se smluvními podmínkami společnosti Google.
Internetová stránka nepoužívá žádné profilování souborů cookies provozovatele internetových stránek. Také žádné profilované soubory cookies nejsou k dispozici třetím stranám.

Soubory cookies třetích stran
Cookies pro analýzu používání internetové stránky
Tyto soubory cookies se používají ke shromažďování informací o používání internetových stránek anonymními uživateli: zobrazení stránek, čas strávený na stránce, původ návštěvníků internetových stránek a geografická poloha. Tyto soubory cookies jsou odesílány z domén třetích stran mimo internetovou stránku.

Pro seznam souborů cookies, které se používají pro tuto stránku

Data poskytnutá návštěvníkem dobrovolně
Nepovinné, výslovné a dobrovolné zasílání emailů na adresy uvedené na těchto stránkách podmiňuje, na základě jejich povahy, evidování adresy odesílate, která je nutná pro odpověď na požadavky, stejně jako případných osobních dat, které jsou obsažené v zaslaném Emailu.
Specifické krátké a/nebo úplné informace jsou obsažené na webových stranách, které se vztahují ke speciálním službám.
Chtěli bychom naše návštěvníky požádat, aby u požadavku na služby nebo při zasílání poptávek zasílali jména nebo jiná osobní data třetích osob pouze tehdy, je-li to bezpodmínečně nutné.

Způsoby zpracování dat
Osobní data jsou uchovávána formou výtisku a/nebo pomocí automatizovaných nástrojů po dobu, která je nutná, aby bylo dosaženo účelu, pro který byly evidované.
Aby se zabránilo ztrátě dat, neoprávněnému nebo nevhodnému použití nebo nepovolenému přístupu, řídíme se speciálními bezpečnostními opatřeními.